Ammattitaidon osoittaminen muuttuu perustutkinnoissa

Perustutkintojen uudistamistyöhön liittyen Opetushallitus tulee muuttamaan tutkinnon perusteet -määräysten tutkinnon osissa olevaa ”ammattitaidon osoittamistavat” kohtaa.

Määräysluonnoksen mukaan opiskelijan tai tutkinnon suorittajan tulisi osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla asennustöihin työkohteessa. Työtä tulisi tehdä siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaisi kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Luonnoksen mukaan ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voitaisiin jatkaa toisessa työpaikassa/ työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voitaisi työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennettäisiin muulla osaamisen arvioinnilla.

Määräystekstin arvioidaan tulevan voimaan tuon sisältöisenä 1.8.2015 samassa yhteydessä muiden tutkintoihin tulevien uudistusten kanssa.

Asiantuntija Juha-Ville Mäkinen
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry