Skip to Content

Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittely LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n jäsen- ja sidosryhmärekisterissä.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n jäsen- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry (jäljempänä LVI-TU) (osoite Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki, p. 0207 435750).

Rekisterin yhteyshenkilö on Johanna Ström (johanna.strom@lvi-tu.fi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

  • LVI-TU:n jäsenyritysten ja sidosryhmien viestinnän hoitamiseen
  • LVI-TU:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
  • LVI-TU:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys LVI-TU:hun joko jäsenyrityksen yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää LVI-TU:n jäsenyritysten henkilöiden tietoja sekä LVI-TU:n toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat eteenkin:

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

Säännönmukaiset tietolähteet

LVI-TU:n jäsenyritysten henkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään.

Sidosryhmien tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi sidosryhmien verkkosivuja sekä LVI-TU:n kotisivujen uutiskirjeen tilauslomaketta ja yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Oikeus tehdä valitus tieto-suojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoa

Johanna Ström Assistentti +358 40 585 0016 johanna.strom@lvi-tu.fi
Back to Top