Skip to Content

Koulutus

Koulutuspoliittisen edunvalvontamme yksi kärkiteemoista on alan osaamisen varmistaminen. Toimimme mm. Talotekniikan työelämätoimikunnassa ja käynnistimme LVI-Työelämäkumppaniverkoston toiminnan vuoden 2023 alussa.

LVI-Työelämäkumppani

LVI-TU luoma yhteistyömalli edistää koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja tutkintojen laatua. LVI-Työelämäkumppaniverkoston muodostaa kattava määrä alan oppilaitoksia ja yrityksiä. Mukana toiminnassa on myös arvostettuja opetusalan asiantuntijoita.

Tutustu LVI-Työelämäkumppanuuteen
  • LVI-TU on vaikuttanut poliitikkoihin ja opetusviranomaisiin erityisesti tutkinnoissa edellytettävän osaamisen varmistamiseksi ja samalla tutkintojen luotettavuuden parantamiseksi. Olemme painottaneet tutkintojen sisällön osalta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvää osaamista sekä palvelutuotannon eri alueiden vahvaa hallintaa. Talotekniikan perustutkinnon perusteita on mm. arvioitu suhteessa EU-asetuksista kumpuaviin osaamistarpeisiin, jonka perusteella on tehty useita muutosesityksiä Opetushallitukselle.

    Olemme vaikuttaneet voimakkaasti kvv- ja iv -työnjohtajien riittävyyden varmistamiseksi. Tavoitteenamme on uudistaa Talotekniikan erikoisammattitutkintoa siten, että se vastaisi mahdollisimman tarkasti kvv- ja iv -työnjohtajien kelpoisuudesta säädettyjä vaatimuksia. Työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvontojen kanssa, jonka seurauksena on otettu käyttöön mm. työnjohtajien kelpoisuuden toteamista varten laadittu TopTen-ohjekortit

  • Toteutamme koulutuspoliittista vaikuttamistyötä pääosin Talotekniikan työelämätoimikunnan kautta. Työelämätoimikunta on Opetushallituksen yhteydessä toimiva luottamuselin, jonka toimivaltaan kuuluu kansallisella tasolla ammatillisen koulutuksen laadunvarmennus. Sillä on myös merkittävä rooli alan tutkintojen sisällön kehittämisessä.

    Työelämätoimikunnat tekevät työtään laatimalla tilannekuvia ja toimenpidesuosituksia sille toimitettavan tilastotiedon pohjalta sekä toimeenpanemalla ns. vierailukäyntejä, joiden aikana se paneutuu vierailun kohteena olevan koulutuksen järjestäjän tekemiin päätöksiin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Käynnistä laaditaan aina raportti, jota käytetään tutkintojen toimeenpanon kehittämisessä. Lisäksi toimikunta osallistuu näyttöjen järjestämisen arvioitiin ja laatii tilannearvioita kansallista päätöksentekoa varten.

  • Osallistumme Tampereen Yliopiston Talotekniikan työelämäprofessuurin rahoitukseen ja ohjausryhmän työskentelyyn. Jatkossa Tampereen yliopistossa on tarkoitus aloittaa myös talotekniikka-alalle suuntautuva diplomi-insinöörien koulutus. Tällä on merkittävä vaikutus tulevaisuudessa erityisesti vaativimpien kohteiden toteuttamisessa sekä järjestelmien ja palvelukonseptien kehittämisess

  • Toimimme tiiviissä yhteistyössä kaikkien LVI-alan koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Tavoitteenamme on varmistaa insinöörikoulutuksessa mahdollisuus suuntautua myös tuotantopainotteisiin vaihtoehtoihin. Työtä on tehty sekä opetuksen sisältöjen parantamiseksi että paikallisen yritysyhteistyön lisäämiseksi. Ammattikorkeakouluilla on myös mahdollisuus yhteistyöhön LVI-työelämäkumppanien kanssa mm. erilaisten ura- ja oppimispolkujen toteuttamiseksi.

Vetotoima-hanke

LVI-liittojen yhteisen Vetovoima-hankkeen tavoitteena on lisätä talotekniikan houkuttelevuutta nuorten silmissä ja lisätä alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrää. Hankkeen toimet kohdistuvat pääosin nuoriin ja opinto-ohjaajiin: teemme mm. videokampanjoita ja olemme mukana Opopäivillä.

Tutustu hankesivuun LVI-ala.fi

Lisätietoja

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top