Helena Säteri – Allergia johti upeaan uravalintaan

LVI-TU100: Helena Säteri - Allergia johti upeaan uravalintaan

Aikana ennen nettiä opiskelumahdollisuuksiin tutustuttiin hakuoppaiden avulla. Insinööriksi haluava hankolainen Helena Suominen selasi vuonna 1975 teknisten alojen tarjontaa. Tekstiili-insinööriksi olisi kiva lukea, Helena pohdiskeli. Sitten tulivat allergiatestin tulokset.

Pölyallergia on pahin, lääkäri sanoi. Har­kitse jotain muuta, hän suositteli, kun kuuli Helenan ammatillisista toiveista.

Kaipa TKK:n koneosastolta vaihtoeh­toja löytyy, Helena tuumi. Vähän kuin vahingossa hän erikoistui LVI-alalle, sillä se tuntui ihmisläheiseltä tulevaisuuden toimialalta. Onneakin tässä oli mukana, sillä sittemmin tekstiiliteollisuus Suomes­sa lähes loppui.

Opiskeluaikana Helena Suominen ei ollut kovinkaan perusinsinööri: tuotan­totalous ja henkilöstöhallinto kiinnosti­vat enemmän kuin LVI:n syväosaaminen. Kiinnostuksen kohteista saattoi jo ennus­taa, mihin suuntaan työura veisi.

Diplomityön Helena teki Sassiconilla ja työskenteli valmistuttuaan siellä suunnit­telijana. Yrityksessä ei oltu kovin innos­tuneita Suomen väkiluvun kasvattami­sesta, kun kolme diplomi-insinööriä oli samanaikaisesti raskaana. Suunnittelijan ura päättyi äitiyslomaan.

LVI-TU100: Helena Säteri - Allergia johti upeaan uravalintaanYlikansalliseksi asiainhoitajaksi

Avioliiton myötä Vuorelmaksi muuttunut Helena kuuli vuonna 1984 Pirjo Kima­rilta, että silloisessa ympäristöministe­riössä on avoinna kansainvälinen virka. Helena käveli sisään ja ilmoitti, että hän voisi tulla töihin. Siihen aikaan kansain­väliset yhteydet tarkoittivat pohjois­maisia yhteyksiä. Näiden ulkomaisten yhteyksien hoitaminen oli helppoa, sillä Helenan äidinkieli on ruotsi. Oli hienoa hoitaa koko rakentamisen ”kansainvä­lisiä” asioita.

Tehtävänsä ohella Helena Vuorelma oli Suomen edustaja Pohjoismaisen rakentamismääräyskokoelma NKB:n sihteeristössä ja tuli sittemmin valituksi NKB:n pääsihteeriksi. Sijoituspaikka oli Helsinki, mutta kahden pienen lapsen äidille oli raskasta matkustella viikoittain Pohjoismaiden pääkaupunkeihin.

Oli opettavaista nähdä, kuinka erilai­sia maantieteellisesti lähekkäin sijaitsevat maat kuitenkin ovat. Vaikka arvot ovat samanlaisia, monista asioista ajatellaan eri tavoin. Juridiikkakin on erilaista peri­aatteista alkaen.

NKB lakkautettiin 1995, kun vannottiin EU:n nimiin; uskottiin, että yhdessä men­nään samaan suuntaan. Pohjoismaista yhteistyötä on vasta viime vuosina elvy­tetty esimerkiksi digitalisaation ja kestä­vän rakentamisen puitteissa.

Virkamiehestä lobbariksi ja sitten lobbauksen kohteeksi

Helena palasi takaisin kahdeksassa vuo­dessa toisen näköiseksi muuttuneeseen ympäristöministeriöön. Pitkään ei tarvin­nut miettiä, kun hänen kiinnostustaan LVI-Keskusliiton toimitusjohtajan tehtä­vään kysyttiin. Läksiäisissä Helena tarjo­si salmiakkikossua, koska piti mustasta väristä. Eikä makukaan pöllömpi ollut.

Keskusliiton toimitusjohtajuus oli itse asiassa paluu LVI-alalle: NKB:ssä hän oli hoitanut kaikenlaisia rakentamisen tehtä­viä. Järjestöjohtajan tehtävä oli mielen­kiintoinen hyppy tuntemattomaan, siinä pääsi käytännössä hyödyntämään opis­kellessa hankittuja henkilöstöhallinnon ja talouden oppeja.

Runsaan neljän järjestövuoden jälkeen oli vuorossa paluu ympäristöministe­riöön, muuttuminen edunvalvojasta lob­barien kohteeksi. Rakennusneuvoksena Helena toimi rakentamisen tulosalueen päällikkönä. Meneillään oli suuria hank­keita, tärkeimpinä mainittakoon raken­nuspoliittinen ohjelma ja rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

Vuonna 2003 sukunimi vaihtui toista­miseen ja on nyt Säteri.

2008 Helena haki ja tuli valituksi ylijoh­tajaksi vastaamaan Rakennetun ympäris­tön osaston toiminnasta. Osastolla oli noin 80 henkilöä ja sen toimialueena on maankäyttö, kaavoitus, rakentaminen, asuminen ja rakennusperintö. Osasto valmistelee sektorinsa lainsäädäntöä sekä osallistuu kehittämis- ja kokeilutoi­mintaan. Tehtävässä sai paneutua uusiin asioihin, joita haastatteluhetkellä olivat muun muassa ekologinen rakentami­nen, kiertotalous ja rakennusten elin­kaariajattelu. Luontaisetuna ylijohta­jalle tulivat monen hankkeen jäsenyys, varapuheenjohtajuus tai puheenjohta­juus; näistä mainittakoon maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistyöryhmä sekä kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation (KIRA-digin) johtoryhmä. Lisäksi Helena Säteri toimi kansliapäällikön 1. sijaisena ja raportoi suoraan ministerille ja kans­liapäällikölle.

Ympäristö kiinnostaa poliitikkoja

Vuosien varrella kiinnostus rakennetun ympäristön asioihin on kasvanut. Sen seurauksena poliittinen ohjaus on lisään­tynyt ja lobbaus kohdistuu virkamiesten sijasta poliitikkoihin, erityisesti ministe­reihin. Virkamies on puun ja kuoren välis­sä, kun yrittää myydä politiikan myllystä singonnutta ajatusta asiantuntija-alai­sille. Kitka kuluttaa virkamiestä, kuten myös syylliseksi joutuminen asioissa, jois­sa ei muita syyllisiä löydy. Esimerkkeinä Säteri mainitsee home- ja kosteusongel­mat, tulipalot, maneesien romahtamiset ja tippuvat katot.

Tehtävässä jaksaa ja paletin pitää kasassa, kun sektorilla työskentelevät ottavat vastuun tekemisistään. Helena kehuukin osaston tekemisen meininkiä ja hyvää henkeä. Ylijohtajan tehtävä oli­kin miettiä, miten hän voi olla ihmisille avuksi; ei sitä, mitä hänen hommiaan vir­kamiehet tekisivät.

Ministerin ja poliitikkojen ykkösfokuk­sena ovat luonnonsuojelu ja ympäristökysymykset, rakentaminen on lapsipuo­len asemassa. Muissa Pohjoismaissa rakennettu ympäristö on erotettu vih­reistä asioista, jolloin luonnonsuojeluun liittyvät kysymykset painottuvat eri lailla. Norjan tapainen tulevaisuus- ja kunta­ministeriö olisi houkutteleva ajatus, sillä se nostaisi maankäyttö- ja asumispoli­tiikan statusta.

Yrityksissä ajatellaan, että toimitus­johtajan olisi hyvä istua toisten yritys­ten hallituksissa. Samalla tavalla Helena Säteri koki hallitustyöskentelyn tarjo­avan mahdollisuuden tuoda hyviä käy­tänteitä ja toimintatapoja ministeriöön. Näköalapaikkoja ovat olleet Metsähal­litus, Ekokem, Motiva, Kuntarahoitus ja A-Kruunu. Toki tehtävät kavensivat muutenkin niukkaa vapaa-aikaa, mutta selkeästi plussan puolella oltiin.

Ruusuinen kuva tulevaisuudesta

”Ruusuinen”, kuvaa Helena Säteri talotekniikan ja LVI-alan tulevaisuutta. Rakentaminen ei lopu koskaan ja korjausvelkaa on paljon. Ongelma on, millä rahalla kaikki korjataan; tai tarkemmin: millä resursseilla korjataan se rakennus­kanta, joka ylipäätään korjata kannattaa. LVI-tuotteiden ikä on lyhyempi kuin esi­merkiksi rungon. Haasteeksi muodos­tuu, pystytäänkö valmistamaan ja asen­tamaan tuotteita, joiden elinkaari olisi pidempi. Muovin suuri osuus rakentamisessa ja LVI-tuotteissa tuo tulevaisuu­dessa haasteita, sillä toistaiseksi kierrätys on ollut hankalaa.

Helenan visiossa on yhtenäinen talo­tekniikka, LVI ja sähkö ovat yhdessä enem­män. Yhteistyö on kehittymässä hyvään suuntaan. Painoarvoltaan suurempi talo­tekniikka on houkuttelevampi niin naisille kuin miehillekin; ammattinimikkeistä riip­pumatta kumpikin sukupuoli voi toimia kaikissa tehtävissä.

Hankolainen Helsingissä

Säteri tuntee edelleen olevansa enemmän hankolainen kuin helsinkiläinen. Kotiin tuli Hangötidningen, kunnes se syksyllä 2020 lopetettiin. Mökki on Hangossa ja siel­lä asuvaa äitiä Helena käy säännöllisesti helssaamassa. Helsingissä voi harrastaa joogaa ja pilatesta, teatteria, elokuvia sekä konsertteja ja näyttelyitä. Ja käve­lyretkiin löytyy hyviä vaihtoehtoja. Han­koon palataan normaaliaikoina kesälo­milla ja huhti–toukokuun viikonloppuina.

Helena jäi eläkkeelle alkuvuodesta 2020. Samoihin aikoihin syntyi ensimmäi­nen lapsenlapsi, josta on ollut paljon iloa. Koronan myötä matkustaminen loppui, mutta mökkikausi piteni puolen vuoden mittaiseksi. Uutta harrastusta bridgeä on pitänyt opiskella ja pelata netin kautta.

Kosketus kiinteistö- ja rakennusalaan on säilynyt eläkkeellä ollessakin. Helena on tällä hetkellä Lehto Group Oyj:n ja Tapiolan Lämpö Oy:n hallituksissa. Etä­kokoukset ovat tulleet hyvin tutuiksi.

Helena Säteri on työskennellyt yrityk­sessä, järjestössä ja virkamiehenä. Kaik­ki tehtävät ovat olleet mielenkiintoisia, mutta kyllä virkamiesura on ollut antoisin. Siinä on saanut käyttää kaikkea osaamis­taan ja yrittää löytää ratkaisuja mahdot­tomiltakin tuntuviin asioihin. ­

Kuva: Tiia Javanainen, Purotie Design