Lausunto asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista sekä asetuksista asbestityön turvallisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksen muutokset parantaisivat asbestipurkutyöhön osallistuvien henkilöiden turvallisuutta ja selkeyttäisivät alalla toimivien yritysten toimintaympäristöä. LVI-TU jätti asiasta lausunnon 19.8.2014.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry piti hyvänä asiana, että lakiluonnoksessa oli kiinnitetty huomiota työntekijöiden osaamiseen ja sen kehittämiseen. Luonnokseen sisältyvä pätevyysvaatimus asbestipurkutyöhön osallistuville henkilöille ja vaadittavan pätevyyden toteaminen virallisilla tutkinnoilla parantaisi konkreettisella tavalla kansalaisten turvallisuutta. Luonnokseen sisältyvät rekisterit tukisivat tätä tarkoitusta hyvin.

Luonnos laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista määritti asbestipurkutyöluvan myöntämisen edellytyksiä. Siinä oli esitetty lista niistä asioista, joiden täytyttyä lupaviranomaisen on myönnettävä asbestipurkutyölupa. Luonnoksessa esitetystä luettelosta puuttuu kuitenkin yksiselitteinen maininta hakijan pätevyydestä. LVI-TU esitti, että lain tulkintaa helpotettaisiin selkeällä maininnalla vaaditusta pätevyydestä.

LVI-TU:n mukaan asbestipurkutyön turvallisuuden varmistamiseksi olisi perusteltua, että työntekijältä vaadittavan pätevyyden olemassaolo varmistetaan ennen purkutyön aloittamista. Asia parantaisi lain noudattamisen valvontaa ja lisäisi pätevyyden arvostusta.

LVI-TU esitti myös, että sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Opetushallitusta laatimaan erillisen tutkinnon osan, jonka ammattitaitovaatimukset vastaavat asbestipurkutyöntekijän ammattipätevyyttä ja edelleen lisäämään sen valinnaisena tutkinnon osana kaikkiin niihin tutkintoihin, joista valmistuvia henkilöitä kyseisen työ mahdollisesti koskettaa.

Tutustu LVI-TU:n jättämään lausuntoon (pdf)