Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä

LVI-TU on jättänyt 26.8.2021 lausuntonsa ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä.

LVI-TU tukee rakentamisen kestävyyden ja hiilijalanjäljen yhdenmukaisen arviointimenetelmän kehittämistä. LVI-TU pitää tärkeänä sitä, että asetusehdotusta kehitetään lausuntojen käsittelyn yhteydessä laajalla ja avoimella sidosryhmäyhteistyöllä sen yleisen hyväksyttävyyden varmistamiseksi, etenkin huomioiden sen mahdollinen tuleva asema rakentamisen sääntelyssä ja merkittävyys kiinteistö- ja rakennussektorin yhteisessä vähähiilisyyden edistämistyössä.

Jotta ilmastoselvitykseen pohjautuvalla säädösohjauksella voitaisiin ohjata rakentamisen vähähiilisyyttä kokonaisuuden kannalta edes jossain määrin mielekkäästi, ehdotusta tulee LVI-TU:n näkemyksen mukaan kehittää seuraavasti:

  • Ehdotuksessa tulee selkeyttää ilmastoselvityksen laadinnan vastuita rakennushankkeen eri vaiheissa ja siihen tulee lisätä vaatimus ilmastoselvityksen laatijan pätevyydestä.
  • Ehdotuksessa tulee esittää ilmastoselvityksen tulosten sallittu epävarmuus, joka aiheutuu elinkaariarviointiin sisältyvistä epävarmuustekijöistä.
  • Ehdotuksen ilmastoselvityksen päivitystarvetta käsittelevässä kohdassa tulee selkeästi määrittää, millaiset muutokset aiheuttavat tarpeen päivitykseen.
  • Ilmastoselvitykseen tulee sisällyttää rakennuksen toiminnallisten ominaisuuksien arviointi ja vaikutus laskentatuloksiin vähintään keskeisiltä osin
  • Määritelmiin tulee lisätä toiminnallisen vastaavuuden määritelmä. Tällä on vaikutus myöhemmin asetettaviin rakennustyyppikohtaisiin raja-arvoihin.
  • Ilmastoselvityksessä tulee käyttää laskentajaksona rakennuksen suunniteltua käyttöikää.
  • Ilmastoselvityksen soveltamisalasta tulee poistaa korjaaminen.
  • Ilmastoselvityksestä tulee poistaa rakennuksen käyttöiän päättyessä ja jälkeen tehtävät toimet.

LVI-TU:n mielestä rakennusten vähähiilisyyden arviointia tulee kehittää yhdessä rakennusten energiatehokkuusmääräyksien kanssa. Nyt esitetyllä tavalla ehdotus on osittain eri suuntaan ohjaava kuin rakennusten energiatehokkuusmääräykset.

Katso lausunto kokonaisuudessaan.