Lausunto kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaan asetusluonnokseen

LVI-TU antoi 30.6.2017 yhteislausunnon Talotekniikkateollisuus ry:n, Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n ja VVS Föreningen i Finland rf:n kanssa koskien kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa asetusluonnosta.

Luonnos herätti paljon mielenkiintoa liittojen jäsenkunnissa, ja siitä keskusteltiin kevään 2017 aikana eri yhteyksissä. Liitot pitivät hyvänä käytäntönä sitä, että asetusluonnoksen perustelumuistion luonnos oli lausuttavana samanaikaisesti asetusluonnoksen kanssa. Perustelumuistio selvensi ja taustoitti asetustekstiä.

Liitot totesivat asetustekstin kohtelevan eriarvoisella tavalla erilaisia tuotteita, teknologioita tai ratkaisuja jonkin asian suhteen. Esimerkiksi uudet toteutustavat jäävät tällöin helposti asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, ja tämä saattaa vaikeuttaa hyvien ratkaisujen yleistymistä. Tässä suhteessa asetustekstiä olisi hyvä tarkistaa joiltakin osin niin, että asetusteksti käsittelisi vain toiminnallisia vaatimuksia ottamatta kantaa erilaisiin tuote-, teknologia- tai ratkaisumalleihin.

Liitot näkivät myös, että asetusta tukeville ohjeille tai oppaalle on ilmeinen tarve. Asetusluonnos käsittelee vain määräyksiä, mikä selkeyttää toimintaympäristöä. Määräysten lisäksi kuitenkin tarvitaan myös ohjeita samaan tapaan kuin niitä on vastaavassa nykyisessä asetuksessa. Liitot olivat yleisesti sitä mieltä, että nykyisen asetuksen ohjetekstit ja asetuksen liitteet ovat toimineet hyvin, ja että ne olisi syytä säilyttää päivitettynä uuden asetuksen tuomilla muutostarpeilla.

Lue lausunto.