Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on jättänyt 7.12.2021 lausunnon ympäristöministeriön luonnokseen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (lausuntopyynnön diaarinumero: VN/279/2018).

Yleisiä kommentteja

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry kuten Rakennusteollisuus omassa lausunnossaan katsoo, ettei lakiesityksen luonnos vastaa alkuperäisiin tavoitteisiinsa. Sujuvoittamisen sijaan sääntely on lisääntymässä ja monimutkaistumassa.

Hallitusohjelmaan perustuen lakiin ehdotetaan lisättävän rakentamisen toteutusvastuu pääurakoitsijalle. Esitykseen on myös lisätty myös viiden vuoden vastuuaika, josta ei voisi sopia toisin edes elinkeinonharjoittajien kesken. Esitetty pakollinen vastuuaika ei valitettavasti edistä rakentamisen laadun paranemista. Syytä on myös ottaa huomioon, että kiinteän viiden vuoden vastuuajan osalta ei ole tehty alkuunkaan riittäviä vaikutusarviointeja rakennusalan markkinoihin ja kilpailuun nähden esimerkiksi pk-yritysten kannalta. Lakiin perustuva vastuuaika tulee todennäköisesti lisäämään rakennusalan riitoja, kun lakia ja sopimuksia tulkitaan rinnakkain.

Lakiehdotuksessa esitetään uutena asiana kaupallisen palvelutuotteen hankkimista sen edellytyksenä, että henkilö voisi harjoittaa elinkeinoaan tai työtään kiinteistöjen vesi- ja viemärijärjestelmien tai ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisesta vastaavana työnjohtajana. Tämä on täysin nykytilasta poikkeava järjestely, jonka käyttöön ottamiseksi lausuntoaineistossa ei esitetä minkäänlaisia perusteita. Tiedossa ei ole yleisesti ongelmaa, johon muutos toisi ratkaisun. Luonnoksessa ei ole myöskään ehdotettu mitään kriteerejä toiminnalle eikä mahdollisuutta ulkopuoliseen laadunvarmistukseen tai muuhunkaan valvontaan. LVI-TU vastustaa vahvasti työnjohtajien kelpoisuuden osoittamiseen liittyvää muutosehdotusta.

Nykytilan arviointia ja vaikutusten arviointia koskevan tekstin perusteella vaikuttaa siltä, ettei valmistelussa ole ymmärretty lainkaan keskeistä rakennusten kosteus- ja homeongelmiin vaikuttavaa seikkaa: rakentamisen lisäksi näiden ongelmien yleisyyteen heijastuu aivan keskeisesti se, miten rakennuksia ylläpidetään ja huolletaan. Ylläpitoa ja huoltoa ei ole mainittu lainkaan ko. tekstikohdassa, eli on sivuutettu kokonaan se keskeinen tosiseikka, että vaikka rakennukset olisi suunniteltu ja rakennettu täysin oikein, ne eivät pysy itsestään kunnossa kymmeniä vuosia. Ylläpidon ja huollon laiminlyöminen vaikuttaa merkittävästi myös rakennusten myöhempiin korjauskustannuksiin. Ylivoimainen enemmistö kosteus- ja homeongelmista esiintyy vuosikymmeniä vanhoissa rakennuksissa, ei uusissa rakennuksissa. Tämän vuoksi onkin selvää, että vaikka vastuusäännökset muuttuisivatkin, sillä ei olisi mitään vaikutusta suurimpaan osaan rakennuskannasta eli olemassa oleviin vanhoihin rakennuksiin.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry jakaa Rakennusteollisuuden omassa lausunnossaan esittämän näkemyksen, että myös lakiehdotuksen vaikutusten arviointi on laadittu puutteellisesti. Useista lakiehdotuksen taloudellisista vaikutuksista ei ole esitetty arviolaskelmia. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa rakennusten merkittävä katsastusvelvollisuuden lisääminen lakiin, joka toisi kiinteistönomistajille ja kunnille huomattavia lisävelvoitteita. Taloudellisista vaikutuksista tulisi kuitenkin aina pyrkiä esittämään jokin laskennallinen arvio, mikäli se vain on mahdollista – taloudellisten vaikutusten kuittaaminen pelkästään toteamalla, että jonkinlaisia taloudellisia vaikutuksia tulisi olemaan, ei täytä laadukkaan lainvalmistelun vaatimuksia. Esityksestä puuttuu niin ikään kokonaisarvio lain taloudellisista vaikutuksista.

Myöskään viiden vuoden vastuuajan vaikutuksista markkinoihin ja yritysten toimintaan ei ole tehty riittävää vaikutusarviointia. Todettakoon tässä, että LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry toimialajärjestönä ei Rakennusteollisuuden tavoin voi lausua vastuusäännösten osalta mahdollisista taloudellisista vaikutuksista kilpailulainsäädännöstä johtuen

Katso LVI-TU:n lausunto