Lausunto muutoksista Talotekniikan perustutkinnon rakenteeseen ja sisältöön

Opetushallitus uudistaa Talotekniikan perustutkinnon perusteita vastaamaan tulevaa osaamispisteiden käyttöönottoa. LVI-TU jätti 23.5.2014 lausunnon asiasta.

Uudistuksessa tutkintoon lisätään uusia valinnaisia tutkinnon osia ja putkiasennukseen vaihtoehtoinen tapa suorittaa ko. koulutusohjelma. Uudistettu tutkinnon perusteet -asiakirja tulee voimaan 1.8.2015, mutta muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo aikaisemmin.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n mielestä lausuttava ollut luonnos Talotekniikan perustutkinnon uudistettavista sisältökohdista on hyvin linjassa osaamispisteiden käyttöönottoon liittyvien linjausten kanssa. Luonnoksessa on huomioitu myös LVI-asennusalaa koskevat uudet osaamistarpeet. Niihin liittyvien tutkinnon osien sisällöt ovat hyvin linjassa työelämän tarpeiden kanssa.

LVI-TU piti hyvänä asiana, että luonnoksessa oli kiinnitetty huomiota osaamisen arviointiin ja sen kehittämiseen. Sillä on myönteinen vaikutus tutkinnon suorittaneiden valmiuksiin työelämään tultaessa sekä ammattiopetuksen sisältöihin.

LVI-TU esitti, että Opetushallitus perustaa asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on antaa lausunto tutkinnon osittain siitä, onko niissä edellytetyn ammattitaidon osoittamista mahdollista järjestää kaikkien opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien oikeusturvan vaarantumatta aidoissa työkohteissa. Ryhmään esitetään pyydettäväksi asiantuntijoita LVI-asennusalan työnantajia ja työntekijöitä edustavilta tahoilta.

LVI-TU esitti myös, Opetushallitus tarkistaa tutkinnon muodostumiseen liittyvät määräyksen kohdat ja varmistaa, että samoilla tutkinnon osilla, mutta eri tavalla suoritetut tutkinnot ovat sisällöltään yhdenmukaiset.

LVI-TU:n lausunto muutoksista talotekniikan perustutkinnon rakenteeseen ja sisältöön (pdf)