Lausunto rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Talotekniikkateollisuus ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry ja VVS Föreningen i Finland rf antoivat 25.11.2016 yhteislausunnon ympäristöministeriön asetusesitykseen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta.

Asetusluonnos koskee rakennusten rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus- tai muutostyötä tai käyttötarkoituksen muutosta. Asetus on vaikutusalaltaan suuri ja sen piirissä on hyvin monenlaisia rakennuksia ja taustoiltaan ja osaamiseltaan monenlaisia rakennusten käytöstä, kunnossapidosta, korjaamisesta ja purkamisesta päättäviä henkilöitä. Asetustekstin olisi näistä syistä johtuen hyvä olla selkeätä ja yksiselitteistä paitsi ammatti-ihmisille myös niille tavallisille ihmisille, jotka päättävät korjaus- ja muutostöistä esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä tai omakotitaloissa. Nykyinenkin asetus on koettu epäselväksi alan toimijoille ja asetuksen muuttamisen yhteydessä olisi pyrittävä parantamaan tätä epäkohtaa ainakin muutosten osalta.

Vaikutusalansa suuruuden johdosta olisi hyvä myös asetusmuutoksen yhteydessä antaa soveltamisohjeita ja mahdollisesti laskentatyökaluja asetuksen soveltamisen helpottamiseksi. Erityisesti pienet kunnat ja ei-ammattilaisten hallinnoimat rakennustyypit saattaisivat kaivata yksinkertaisia ohjeita ja työkaluja, jolla asetuksen vaatimustasoon pääseminen voitaisiin todeta.

Lue lausunto