LVI-TU antoi lausunnon talotekniikan tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä

LVI-TU on antanut 9.6.2020 lausunnon Opetushallituksen lausuntopyyntöön koskien talotekniikan perustutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä (OPH-137–2018).

Nyt lausuttava olevassa luonnoksessa Talotekniikan perustutkinnoksi esitetyt sisällöt vastaavat hyvin työelämässä tunnistettavia tehtäväkokonaisuuksia ja eri ammattiryhmien tehtäviin liittyviä ammattitaitovaatimuksia. Luonnoksessa on useita eri osaamisaloja, joiden avulla voidaan laatia uskottava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma toimialan eri ammatteja varten. Luonnoksessa ovat työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt konkreettisella tavalla esitetty. Luonnokseen kirjatut vaatimukset vastaavat sellaista tuotantotoimintaa, jota esiintyy yleensä LVI-asennusalalla toimivissa yrityksissä. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää nyt lausuttavana olevaa luonnosta työelämän tarpeita hyvin vastaavana ja ehdottaa sen vahvistamista sellaisenaan.

Tutkinnon muodostumisesta

Luonnoksen mukaiset tutkinnon muodostumissäännöt ovat selkeät ja työelämän näkökulmasta hyvin ymmärrettävissä. Eri osaamisalojen tuottamat ammattinimikkeet ovat työelämässä käytettyjä ja vastaaviin osaamisaloihin liittyvät pakolliset tutkinnon osat käyvät hyvin yksiin ammattinimikkeiden perusteella odotettavaan ammattiosaamiseen. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää lausuttavana olevassa luonnoksessa esitettyjä tutkinnon muodostamissääntöjä työelämän kannalta hyvinä ja ehdottaa niiden vahvistamista sellaisenaan.

Tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)

Luonnoksessa esitetyt ammattitaitovaatimukset ovat selkeitä ja niistä muodostuu tutkinnon osittain työelämässä tunnistettavissa olevia työprosesseja. Ammattitaitovaatimukset vastaavat sisällöiltään ja tasoltaan hyvin niitä odotuksia, joita alan yritykset asettavat työelämään tuleville tai alalle siirtyneille henkilöille. Ammattitaidon osoittamistavat ovat luonnoksessa hyvin kirjattu. Joidenkin tutkinnon osien tapauksessa valmistelussa on huomioitu poikkeuksellisen hyvin ne haasteet, joita kyseisten työtehtävien järjestämiseen opiskelijoiden arviointi varten on todettu olevan. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää nyt lausuttavana olevan luonnoksen ammattitaitovaatimuksia ja ammattitaidon osoittamistapaa koskevia määräyksiä työelämän tarpeita hyvin vastaavana ja ehdottaa niiden vahvistamista sellaisenaan.