LVI-Urakoitsijapäiviltä Treffeille

LVI-väki on aina arvostanut tilaisuuksia, joissa yhdistyy tiukka asia ja viihtyisä yh­dessäolo. Ammatillinen anti on ollut tärkeää, mutta ehkäpä vielä tärkeämpää on ollut ajatustenvaihto kollegoiden kanssa hyvässä yhteishengessä. Näitä tarpeita pyritään tyydyttämään LVI-Päivillä ja LVI-Treffeillä.

Talotekniikkaliitto järjesti vuonna 2000 alan yhteistapahtuman, Hiirenkorvapäi­vät. Tarkoitus oli laajentaa päivät talotek­niikka-alan järjestöjen yhteisesti järjestä­mäksi tilaisuudeksi. Tässä ei onnistuttu.

LVI-Keskusliiton järjestämä Talotek­niikkapäivä pidettiin viimeisen kerran 2004. LVI-ihmiset heittelivät järjestöille toivomuksia ”vanhojen urakoitsijapäi­vien” herättämisestä henkiin ajanmukais­tettuina. Toiveiden esittäjiä ja neuvojen antajia oli monia, mutta kampeen tart­tujia vähemmän. Tilaisuuden pitäisi olla korkeatasoinen, mutta se ei saisi mak­saa osallistujille mitään. Hienoa olisi, jos ruokailut, majoitus ja illanvietto olisivat maksuttomia, ja paluumatkalle lähtiessä saisi vielä satasen käteen. Ja kotiin sekä verottajalle todistuksen, että ammatti­asialla on oltu.

Urakoitsijapäivät syntyivät pitkällä lounaalla

LVI-Keskusliiton tehtävien jaossa 2004 alan ammattitapahtuman järjestäminen tuli LVI-Teknisten Urakoitsijoiden vastuul­le. Ilkka Salon aloittaessa samana vuon­na teollisuuden yhdistyneiden liittojen LVI-Talotekniikkateollisuuden (sittem­min Talteka) toimitusjohtajana haimme valmistajien ja urakoitsijoiden yhteisesti edistettäviä asioita. Kahden järjestömie­hen pitkällä joululounaalla Ilkka ehdotti alan yhteisen tapahtuman järjestämistä. Kerroin asiasta keskustellun myös LVI-TU:n piirissä ja jopa jonkinlaisia sormi­harjoituksia Hiirenkorvapäivien ja Talo­tekniikkapäivän kokemusten pohjalta tehdyn.

Asianmukaisten ja tavanomaisten ruokajuomien vauhdittamina ryhdyim­me suunnittelemaan LVI-urakoitsijapäiviä jo seuraavalle vuodelle. Urakoitsijapäi­vät-nimeen päädyimme, sillä urakointi on luonteva solmukohta teollisuuden, suunnittelun ja tilaajan näkökulmista. Illan päätteeksi totesimme, että jos vie­lä aamulla olemme samaa mieltä, päivät järjestetään.

Ikaalisiin uusia ihmisiä tekemään

Ensimmäiset ”uudet” LVI-urakoitsijapäi­vät järjestettiin marraskuun puolivälissä 2005 Ikaalisten kylpylässä. Päivien slogan oli ”Ikaalisissa tehdään uusia LVI-ihmi­siä”, kylpylä kun oli suosittu tanssipaikka ja varmaankin monen uuden kansalai­sen alkujuuri. Tapahtuma oli merkittävä myös Ikaalisten kylpylälle, ja henkilö­kunta oli täysin rinnoin mukana valmis­teluissa ja toteutuksessa. Kylpylän mark­kinointijohtaja Timo Leppäkoski kävi markkinoimassa miesvaltaisen tapahtu­man tansseja naisvoittoisille työpaikoille ja oppilaitoksille luvaten linja-autokulje­tuksia Ikaalisiin. Muun muassa Tampe­reen kätilöopistolta lähti bussilastillinen opiskelijoita Timon perusteltua lähte­mistä ammattivastuulla. Kätilöt tekevät uusia ihmisiä, ja kun Ikaalisissa tehdään uusia LVI-ihmisiä, kätilöiden pitää olla paikalla.

Tavoitteena oli luoda korkeatasoinen ja samalla käytännönläheinen koulutus- ja kohtaamispaikka tavaroiden ja palve­lujen toimittajille ja käyttäjille; tilaisuus, josta vuosien myötä kehittyy alan itsensä toteuttama seminaari ja ammattimessu. Painopiste oli urakoinnissa, mutta päi­vät toteutettiin yhdessä teollisuuden ja kaupan kanssa. Alan tulevaisuuden teki­jöille, opettajille ja opiskelijoille, järjes­tettiin oma ohjelma urakoitsijapäivien yhteyteen.

LVI-urakoitsijapäivien sisältö muodos­tui seminaarista, näyttelystä, iltatilaisuu­desta sekä tietoiskuista. Osallistumista helpotettiin järjestämällä runkoreiteille Helsingistä, Turusta, Lappeenrannasta ja Kuopiosta linja-autokuljetukset.

Varsinaisia osallistujia oli 300; lisäksi opettajia ja opiskelijoita oli puolisen­toista sataa. Palautteissa päiviä pidet­tiin yleisesti onnistuneina; Ikaalisten sijainti oli maantieteellisesti keskeinen, majoitus ja seminaarit toimivat ja ruoka oli hyvää. Kehittämiskohteitakin löytyi. Näyttelyosaston ilme ei ollut yhtenäinen, jokainen toi omat serminsä ja pöytänsä. Itämainen basaari, kuvasi LVI-Talotekniik­kateollisuuden puheenjohtaja Jari Paasi­kivi näkymää. Joku myöhään majoituk­sen varannut oli saanut ”matkustajakodin tasoisen kämpän räntäsateisen pimeän tien päässä”. No, vielä myöhemmin majoitusta yrittäneet joutuivat Ikaalisten keskustaan, sillä kylpylän kapasiteetti ei riittänyt kaikille osallistujille.

Pöydän alta syömään

Yksi erikoisuus oli käännetty illallinen. Tavarantoimittajat irvailevat, että monis­sa tilaisuuksissa urakoitsijat ovat loppuillasta pöydän alla. Nyt päätettiin toimia toisin. Ensimmäisillä LVI-urakoitsijapäi­villä kahvi-avec oli katettu pöydän alle, jossa illallistajat kävivät sen alkuun naut­timassa. Sen jälkeen noustiin tuoleille ja nautittiin jälkiruoka, jonka jälkeen tarjot­tiin pääruoka. Illallinen päätettiin alku­ruuan jälkeen tarjoiltuun alkudrinkkiin.

Kaikki eivät käännetystä illallisesta pitäneet.

Illallisen aikataulu meni hieman pit­käksi, ja jo ennen kello 22:a pari bussi­lastillista daameja takoi lasiovia toivoen, että he pian pääsisivät kovasti kehuttujen putkimiesten tanssitettaviksi.

LVI-urakoitsijapäivistä muodostui heti ensimmäisellä kerralla alan itsensä toteuttama verkostoitumisareena.

Melu Ikaalisen ongelmana

Seuraavat urakoitsijapäivät pidettiin mar­raskuussa 2007 niin ikään Ikaalisissa. Tee­mana oli ”LVI-urakoitsijana menestymi­nen ja jaksaminen”. Itämainen basaari vaihtui järjestäjien rakennuttamiin yhte­näisiin näyttelyosastoihin. Tuunauskaan ei poistanut Maininki-salin ongelmaa: äänet kantautuivat näyttelyosastolta luentotiloihin ja päinvastoin. Hiljainen hetki syntyi vain Sampo Pankin pääeko­nomisti Lauri Uotilan esityksen ajaksi: hänen kuivalla huumorilla höystämänsä esitys kaiken maailman ja Suomen talo­usnäkymistä imaisi osallistujat sanan ääreen kuin kinkereille konsanaan. Tän­ne tosin vapaaehtoisesti.

Näillä LVI-urakoitsijapäivillä järjestet­tiin toisen päivän aamupäivälle hyvin asiapitoinen ohjelma. Ajatus olisi pitänyt varmaan testata ensin alkoholille persoil­la hiirillä laboratoriossa. Edellisen päi­vän ohjelman myöhäisestä päättymisestä johtuen osallistumisprosentti jäi jonnekin keskioluen ja viinin vahvuuksien väliin, ja niinpä kokeilusta luovuttiin jatkossa.

Muutto Aulangolle

Yksi LVI-urakoitsijapäivien tapahtumapai­kan valintakriteeri on ollut, että luentotila ja näyttely muodostavat tiiviin kokonai­suuden, josta ei hevin hipsitä baariin tai hotellihuoneeseen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta on vaikea löytää kohtuul­lisen matkan sisällä maantieteellisesti keskeisiltä paikoilta mainitut vaatimukset täyttäviä vaihtoehtoja, jonne lisäksi voi­daan majoittaa yli 200 henkeä. Ikaalisten ääniongelmat kuitenkin pakottivat hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, ja tällai­seksi vuoden 2009 päiville muodostui Hämeenlinnan Aulanko. Optimaalinen ei sekään ollut, sillä runsaan 40 osaston näyttelyn sovittaminen vaati luovuutta.

Päivien pääaiheina olivat energiate­hokkuus ja työmarkkinat. Julkisuus oli taattu, kun puhujina olivat muun muassa asuntoministeri Jan Vapaavuori ja valta­kunnansovittelija Esa Lonka. Iltaohjelma oli maskuliininen, ja kun osallistujat eivät halunneet tanssia härkäpareina, ajatus Hämeenlinnan yöhön lähtemisestä tuntui hyvältä. Aamuyöstä hotellille palattaes­sa idea ei tuntunut enää yhtään hyvältä.

Uutta konseptia etsimässä

Vuoden 2011 tilaisuus järjestettiin Aulan­golla perinteisen kaavan mukaan. Jär­jestäjistä itsestä alkoi tuntua siltä, että nyt tarvitaan paikan ja rytminvaihdosta. Aiemmilla päivillä tehdyt palautekyselyt eivät antaneet eväitä uuden kompassi­suunnan määrittämiseen. Tuotenäyttely kasvatti jatkuvasti suosiotaan, ja yli 40 osaston sijoittamien järkevästi yhteen tilaan kävi vaikeaksi.

Ehdotus- ja tarjouspyyntöjen sekä kohdekäyntien perusteella vuoden 2013 LVI-Päivät toteutettiin Tampereella hotel­li Rosendahlissa. Nimen lyhentämisellä LVI-Päiviksi haluttiin korostaa tapahtu­man luonnetta koko LVI-alan, jopa läheis­ten alojen, yhteisenä tilaisuutena. Tämä otettiin huomioon sekä ohjelman raken­tamisessa että osallistujamarkkinoinnis­sa. Osallistujakunnan laajentamisessa ei juurikaan onnistuttu, kuten ei myöhem­milläkään LVI-Päivillä.

Uutta oli myös ohjelman rakenteelli­nen uudistus. Kaikille yhteisen aamupäi­vän jälkeen ohjelma jakautui iltapäivällä yritysjohdolle painotettuun osioon sekä esimiehille ja asiantuntijoille suunnat­tuun jaksoon.

Rosendahliin oli mahdollista rakentaa ihanteellinen kahden luentotilan ja näyt­telyalueen tiivis kokonaisuus. Kuulijoi­den saaminen tauon jälkeen kahteen eri saliin tosin muodosti oman haasteensa, sillä näyttelyn keskelle rakennettu drink­kibaari houkutteli osallistujia enemmän kuin parhaatkaan luennoitsijat. Ratkaisu ei kuitenkaan ollut baarin poistaminen, vaan seuraaville LVI-Päiville pystytettiin palvelun jouduttamiseksi kaksi baaria.

LVI-Päivät on vuodesta 2013 alkaen toimeenpantu Tampereella. Teemat ovat vaihdelleet, ja vuonna 2019 palat­tiin yhteen ohjelmarunkoon. Miesval­taisella alalla sosiaalisen iltaohjelman keksiminen on ongelma, jota osallistujat ovat ratkoneet siirtymällä Tampereen yöelämään. Samoin tuntemuksin sekä lähdettäessä että palatessa kuin aikoi­naan Hämeenlinnassa.

Alusta alkaen päivillä on järjestetty opiskelijoille oma ohjelmaosuutensa. Siihen on kutsuttu oppilaitosten johtami­na ammattikorkeakoulujen opiskelijoita ja alkuvaiheessa myös ammattiin opis­kelevia. Runsaan oppilasmäärän johdos­ta sittemmin on keskitytty AMK-opis­kelijoihin.

Vuodesta 2007 alkaen tapahtumas­sa on julkaistu vuoden LVI-urakoitsija ja usein myös palkittu vuoden LVI-nainen.

LVI-Treffit

LVI-Päivien järjestäjinä ovat LVI-urakoit­sijoiden ja teollisuuden liitot sekä tuk­kurit Ahlsell, Dahl ja Onninen. Näiden tahojen tekemän linjauksen mukaisesti parittomina vuosina järjestetään LVI-Päi­vät ja parillisina vuosina toteutetaan yhteistyössä Suomen Messujen kanssa LVI-Treffit FinnBuild-messujen yhteydes­sä. Järjestäjinä ovat mukana myös Suo­men LVI-liitto SuLVI ja VVS Föreningen i Finland. LVI-Päivien osallistujamäärä on vakiintunut 300:n paikkeille, LVI-Treffeil­le on saapunut runsaasta 100:sta reiluun 200:an ammattilaista.

LVI-Treffit on pienimuotoisesti toteu­tettu LVI-päivät. Sen ohjelma koostuu kolmesta napakasta esityksestä, jotka yleensä käsittävät tekniikkaa, taloutta ja työelämää. Jälkitreffeillä on jatket­tu seurustelua kollegojen ja yhteistyö­kumppaneiden kanssa naposteltavan ja virvokkeiden kyyditseminä. Treffejä on toteutettu myös brunssitilaisuuksina. Tii­viin seminaarisession jälkeen on siirrytty tutustumaan FinnBuildin näyttelyn antiin.

Treffien nimi muuttui 2018 Talotek­niikka-Treffeiksi. Vuonna 2020 ei Treffe­jä voitu järjestää koronan vuoksi, ja seuraavaan kevääseen siirretty tapahtuma striimattiin livenä.

Kuva: Tiia Javanainen, Purotie Design