Rohkea ja taitava liikemies T.A. Hyvönen

LVI-TU100: Rohkea ja taitava liikemies T.A. Hyvönen

Vuosikymmenien aikana olen saanut tilaisuuden tutustua moniin LVI-alan vaikutta­jiin. Monet heistä ovat LVI-alan yrittäjiä, kauppamiehiä tai valmistajia. Toimialalla on ominaista, että yrittäjät tuntevat usein toisensa. Yhteiset koulutusja markki­nointitilaisuudet ovat tuoneet mahdollisuuden tutustua.

Eniten olen tavannut ja tutustunut LVI-alan vaikuttajiin, jotka ovat Kainuusta tai muualta Pohjois-Suomesta. Markkinoin­ti- ja yhdistystoiminnan yhteydessä tapa­sin mielenkiintoisia LVI-persoonia myös muualta Suomesta. Tukkukaupan, maa­hantuojien ja valmistajien edustajia tavat­tiin yhteisissä markkinointi- ja koulutus­tilaisuuksissa.

Pitkästä työurasta ja yhteisistä tilai­suuksista jäi tarinoita, jotka kuvaavat mai­niosti sen aikaista tekemisen meininkiä. Ei sitä työtä tehty aina ”hiki otsalla”, vaan huumorille ja yhteiselle hauskanpidolle jäi aikaa. Kokoontumiset kestivät usein useita vuorokausia, silloin ehti sattua ja tapahtua.

Tauno Antti

Sodan jälkeen alkoi vilkas jälleenrakenta­misen aika. Silloin Tauno Antti Hyvönen perusti Kuopioon putkiliikkeen. Liikkeen toimipaikka sijaitsi kaupungin keskustas­sa, Torikadulla. Kuopiossa ja lähiympäris­tössä urakointityötä oli tarjolla runsaasti, samoin keskustan myymälässä LVI-tar­vikkeiden kauppa menestyi.

Hyvin alka­neen toiminnan kannustamana Hyvö­nen päätti perustaa putkiliikkeen myös Kajaaniin. Siihen tuli mahdollisuus, kun hän sai ostaa Kajaanista Vesijohtoliike E. V. Koskisen. Aluksi Hyvösen liike toi­mi vuokratiloissa, juuri valmistuneessa uudessa kerrostalossa As Oy Kontion­kulman alakerrassa. Pian alettiin Koivu­koskenkadun ja Brahenkadun kulmaan rakentaa uusia toimitiloja. Hanke ei ollut aivan vähäinen, sillä Brahenkadun puo­lelle rakennettiin kuusikerroksinen ker­rostalo ja Koivukoskenkadun puolelle liikesiipi, johon tuli työpaja ja toimisto­tilat. Rakennustyöt tehtiin omana työnä. Työhön palkattiin rakennusmiehet sekä rakennustyöstä vastaava mestari, joka johti työtä.

Tauno Antti Hyvönen oli rohkea ja tai­tava liikemies, joka oivalsi Kajaanin kau­pungin voimakkaan kasvun ja asuntojen tarpeen. Erinomainen rakennuspaikka tarjosi vuokrattaville kerrostaloasunnoil­le varman menekin.

LVI-TU100: Rohkea ja taitava liikemies T.A. HyvönenVanhan kansan patruuna

Olen usein ajatellut Tauno Anttia hen­kilönä ja yritysjohtajana. Hän oli vanhan kansan patruuna, tyyliltään ja tavoiltaan joskus vähän pelottava, mutta kuitenkin ihailua herättävä. Huhuttiin, että hän oli sodan jälkeen aloittanut melko tyh­jänä miehenä, mutta onnistunut melko nopeasti perustamaan hyvin toimivan LVI-liikkeen ja vaurastumaan.

Kajaanin liikkeen johtajaksi hän palkka­si teknikko Eero Heikkosen. Tämä oli syn­tyisin Kivennavalta. Eero muutti Leena-rouvansa kanssa Kajaaniin Kuopiosta. Ostetussa vesijohtoliikkeessä oli putkiasentajia sekä työnjohtaja. Yrityskaupan mukana tuli Petäjävedeltä kotoisin oleva varastonhoitaja Pentti Kivimäki. Armeijan suoritettuaan hän jatkoi Hyvösellä Kajaa­nissa varastonhoitajan tehtävässä.

Hyvösellä oli nyt kaksi toimipaikkaa, pääkonttori Kuopiossa ja sivukonttori Kajaanissa. Tauno Antti kävi noin kuu­kauden välein Kajaanissa. Hän saattoi tul­la yllättäen, mutta ilmoitti kyllä joskus paikallisjohtaja Eero Heikkoselle tulos­taan, jolloin häntä tiedettiin odottaa. Tiedettiin, että silloin kun Tauno Antti tulee Kajaanin liikkeeseen, kaikilla pitää olla tekemistä. Minkäänlaista toimetto­muutta tai muuta odottelua hän ei salli­nut. Jos sellaista sattui, seurasi puhuttelu asentajalle ja pomoille.

Tilannetta kuvaa tapaus, kun erään kerran Tauno Antin musta mersu tulla pölähti verstaan pihaan. Verstaalla sat­tui olemaan useita miehiä, kuka mitäkin puuhastelemassa. Yllättäen Tauno Ant­ti avasi verstaan oven ja käveli suoraan Korhosen Eikan luo, joka oli työpöydän ääressä toimettomana. Hän kysyi Eikal­ta, mitä sinä teet. Siihen Eikka hätäänty­neenä vastasi nopeasti: ”TVH:lle lipeän levittäjää” ja osoitti kädessään olevaa kahden tuuman putken pätkää. ”Sepä on hyvä, että meillä on valtion töitä”, vas­tasi Tauno Antti. Kekseliäänä miehenä Eikka keksi hätävalheen, joka sillä kertaa pelasti Tauno Antin ja koko työyhteisön päivän.

Tarkka talous tuo tulosta

Jokaisen käynnin yhteydessä hän kiin­nitti huomiota yritystoiminnan kustan­nuksiin. Joskus säästäminen meni suorastaan nuukuuden puolelle. Kerran Tauno Antti oli taas käymässä Kajaanis­sa ja teki tyypillistä kierrostaan liikkees­sä. Hän oli menossa alakerran varastoon, kun rapussa tuli vastaan Simanaisen Topi kädessään muutamia putken osia ja tuk­ko hamppua putkiliitosten tiivisteeksi. Tauno Antti kysyi Topilta: ”Minne olet menossa?”, johon Topi vastasi mene­vänsä asentamaan näitä putkenosia läheisen kerrostalon lämmönjakohuo­neeseen. Tauno Antti nappasi hamppu­tukon Topin kädestä, jakoi tukon kahtia ja totesi: ”Noille osille riittää puolet näistä hampuista.”

Ei ne suuret tulot, vaan pienet menot saavat aikaan yritystoiminnassa tulosta, oli Tauno Antin toteamus.

Juuri tarkalla talouden pidolla ja erin­omaisella yrittäjän vaistolla hän onnistui saavuttamaan Kajaanissa ja Kuopiossa merkittävän markkinaosuuden LVI-alan markkinoista 1950- ja 60-luvuilla.

Tauno Antti osasi myös nauttia menes­tyksestä. Hän lomaili pitkiä aikoja Flori­dassa. Sillä aikaa yrityksiä johtivat pai­kallisjohtajat. Vähitellen hän luopui aktiivisesta yrityksen johtamisesta.

Kuusikymmentäluvun lopulla hän luo­vutti yrityksien johdon pojalleen jääden itse eläkkeelle ja viettäen loppuelämäs­tään paljon aikaa Floridassa. Myöhem­min Kajaanin konttorin liiketoiminta myytiin Kauko Piiroiselle, joka perusti Suur-Kainuun Vesi ja Lämmön.

Kuva: Tiia Javanainen, Purotie Design