Suhdanteita ennakoimassa ja kannattavuutta kohentamassa

LVI-TU100: Suhdanteita ennakoimassa

Kuluneen sanonnan mukaan suhdanteita ennustavia ekonomisteja on kolmenlaisia: niitä, jotka osaavat laskea ja sellaisia, jotka eivät osaa laskea. Ennusteiden osu­vuudesta riippumatta ne kiinnostavat lyhyen hetken niin yritysihmisiä kuin suurta yleisöäkin ja tuovat alaa sopivasti julkisuuteen.

LVI-Keskusliitto oli 1990-luvun jälkipuo­liskolla teettänyt VTT Rakennustekniikal­la Talotekniikan suhdanteet -raportteja ja vuonna 1990 mukaan tuli Talotekniikka­liitto. Laajojen raporttien tuottaminen oli kuitenkin arvokasta puuhaa ja kun mak­sajia ei löytynyt, ryhtyi Talotekniikkaliitto tekemään itse suhdannekyselyjä ja tiivis­tämään ne lyhyiksi katsauksiksi.

Sekä VTT:n että Talotekniikkaliiton suhdannekyselyissä käytettiin otoksena Talotekniikkaliiton jäsenrekisteriä. Kos­ka sähköurakoitsijoista vain Sähkö- ja telealan työnantajaliitto STAT:iin kuu­luvat yritykset olivat myös Talotekniik­kaliiton jäseniä, vastaajien valtaosa oli LVI-urakoitsijoita tai talotekniikkaurakoit­sijoita. Lopputulemaan tällä tuskin oli suurtakaan merkitystä, LVI-asennuksen ja sähköasennuksen tahti kun on hyvin riippuvainen koko rakennusalan vauhdis­ta. Myöhemmin ryhdyttiin LVI-Teknisten Urakoitsijoiden toimesta tekemään pel­kästään LVI-asennuksen suhdannekatsa­uksia. Vastaajien joukossa toki oli myös sähkötöitä tekeviä yrityksiä.

LVI-TU100: Suhdanteita ennakoimassaSuhdannekyselyt kiinnostavat jäseniä ja mediaa

Peruskonseptin mukaisesti toteutet­tiin vuodessa kaksi kyselyä, keväällä ja syksyllä. Ne otettiin urakointiyrityksis­sä hyvin vastaan: vastausprosentti oli yleensä noin 30. Talouden ja rakentami­sen yllättävissä käänteissä tehtiin pika­kyselyjä, joissa ei pyrittykään löytämään ehdotonta ja täydellistä kuvaa tapahtu­mien vaikutuksesta asennustoimintaan vaan kuvaamaan urakoitsijoiden tuntoja, odotuksia ja pelkoja.

Kyselyt toteutti LVI-TU:n omistama Tapals Oy aputoiminimellä LVI-Tieto­palvelu TP. Hyvään vastausprosenttiin vaikutti osaltaan se, että vastaaminen tapahtui anonyymisti.

Alkuvuosina Talotekniikkaliiton ja LVI-TU:n suhdannekatsaukset julkistettiin lehdistötilaisuuksissa. 2000-luvun alku­puolella pienen purtavan ympärille rakennettu napakka esitys kokosi hyvin journalisteja sanan ja kalvon ääreen. Par­haimmillaan Talotekniikkaliiton tilaisuu­dessa olivat sekä YLE:n että MTV3:n put­ket printtimedian täydentäminä.

Median murroksen myötä lehdistö­tilaisuudet jäivät historiaan. Kilpailun lyhytkestoisesta näkyvyydestä mediassa ratkaisivat sanoman ydin ja henkilökohtaiset suhteet toimittajiin. Vakiintuneita yhteistyökumppaneita olivat Talotekniikka-lehti, Rakennuslehti ja Kauppa-lehti, mutta myös muut rakentamisen ja kiinteistönpidon sekä tekniikan ja talou­den lehdet julkaisivat LVI-asennuksen näkemyksiä menneestä ja arvioita tule­vasta kehityksestä.

Vireämmän aluetoiminnan aikana nimettiin alueellisia mediayhteyshenki­löitä, joille personoitiin suhdannekat­sauksesta omaa aluetta koskeva tiedo­te. Hieno ajatus kaatui siihen, että vain isoimmista maakunnista saatiin riittävästi vastauksia koko alueen vahvalla äänellä puhumiseen.

Kyselyiden osuvuus oli hyvä

2000-luvun alkupuolella seurattiin muu­tamalla kierroksella kyselyiden osuvuut­ta siten, että niitä verrattiin jälkikäteen Tilastokeskuksen ”virallisiin” lukuihin. Tarkastelu osoitti, että urakoitsijat tun­sivat hyvin sekä oman että markkinan tilanteen.

Mielenkiintoinen on myös havainto, että rakentamisen suhdanteiden olles­sa vahvimmillaan LVI-asennusliikkeillä ei ole mennyt taloudellisesti kovinkaan hyvin. Korkeasuhdanne aiheuttaa rakentamiseen ja urakointiin kovia tuloksen­tekopaineita. Iso osa töistä on otettu kiinteähintaisina urakoina, joten palkankorotukset ja palkkaliukumat yhdessä kohonneiden tarvikehintojen kanssa muodostavat hankalasti ratkaistavan yhtälön. Tammelalainen urakoitsija Timo Nummela tokaisikin usein, että tulisi edes lama, niin LVI-urakoitsijakin pärjäisi.

Talouden tupaillat

Liittojen toiminta ei rajoittunut vain tilanteen ihmettelyyn ja voivotteluun. Talotekniikkaliiton nimissä järjestettiin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla kai­kille LVI- ja sähköurakoitsijoille avoimia Talotekniikkailtoja, joissa muutaman tunnin aikana käytiin läpi kansantajui­sesti yritystalouden perusteita ja yrityk­sen keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja. Opetus ei tapahtunut vain ”kiva kuulla” -periaatteella vaan osallistujat pistettiin ensin pohtimaan yrityksensä nykyistä kannattavuutta ja sitten punnertamaan oikeilla luvuilla kannattavuutta, maksu­valmiutta ja pääomarakennetta. Ryh­mätyönä tehtiin taloussuunnitelma esi­merkkiyritykselle, jotta kukaan ei joutuisi näyttämään lukujaan kilpailijalle.

Tilaisuudet olivat suosittuja, parhaim­millaan osallistujia oli lähemmäs 60.

LVI-asennusyritysten tunnusluvut heikkenivät jälleen 2013 dramaattises­ti. Lääkkeeksi jäsenille tarjottiin vuosina 2014 ja 2015 päivän mittaista Taloustreenit-tapahtumaa. Osallistujat teki­vät ennakkotehtävät, jotka konsultti antoi osallistujille takaisin lähipäivässä palautteen kera. Päivän aikana käytiin läpi kannattavuuden parantamiskeino­ja sekä yleisesti että osanottajayritysten tilanteiden kautta, toki nimettöminä.

Vaikka alan yritysten kannattavuuske­hitys oli huolestuttava, tilaisuudet eivät kiinnostaneet. Niitä järjestettiin vain kaksi, Helsingissä ja Seinäjoella. Tarvet­ta olisi ollut kokoontua sanan ja tekojen ääreen muuallakin Suomessa. Tätä oli aiemminkin kokeiltu alueellisten koke­musvaihtoryhmien muodossa, huonolla menestyksellä.

Selviytymispaketit ja esimiesoppaat

Taloudellisesti hyväkuntoinen Suomi ajautui finanssikriisin seurauksena 2008 lamaan. Rakentamisen suhdannekäänne oli yllättävän nopea ja raju. Rakennus­ten aloittamisia lykättiin ja jopa käynnissä olevia hankkeita keskeytettiin. Rakennus­liikkeitä meni konkurssiin.

Taantuma iski voimakkaasti myös LVI-alaan. LVI-TU:ssa kirjoitettiin vuoden 2008 lopulla kolme selviytymispakettia, joiden tavoitteena oli helpottaa urakoit­sijan valmistautumista markkina- ja työ­tilanteen muuttumiseen. Ensimmäisessä paketissa käsiteltiin henkilöstön mitoitus­ta ja osaamisen kehittämistä sekä menettelytapoja henkilökuntaa lomautettaes­sa, irtisanottaessa tai osa-aikaistaessa. Toisessa paketissa annettiin urakoitsijalle toimintaohjeet työmaan sulkemistilan­teissa. Kolmanteen toimintapakettiin oli kerätty ehdotuksia liittyen LVI-yrityksen rahoitukseen, maksuvalmiuteen ja kus­tannusrakenteeseen sekä uusiin liiketoi­mintamahdollisuuksiin ja kilpailukyvyn parantamiseen muuttuneessa markkina­tilanteessa. Tavoitteena on saada jokai­nen LVI-jäsenyritys pohtimaan säästö­jen saavuttamista, tuottojen lisäämistä ja muutoksen johtamista.

Paketit otettiin hyvin vastaan; aina kun uusi paketti lähetettiin jäsenille, toimistoon tuli runsaasti kyselyjä ohjei­den soveltamisesta yksittäistapauksiin. Paketteja on päivitetty säännöllisesti ja ne on lähetetty jäsenille muutoinkin kuin heikkojen markkinanäkymien uhatessa.

Opiskelussa yleisesti ja LVI-alan koulu­tuksessa erityisesti ei juurikaan opeteta esimiestyötä, henkilöstöasioita tai työ­suhdeasioita. Työsuhdemokilla voidaan tehdä suuria virheitä ja aiheuttaa mittavat vahingot: esimerkiksi laittomasta irtisa­nomisesta voidaan joutua maksamaan enimmillään 30 kuukauden palkkaa vas­taava korvaus. Virheiden minimoimiseksi ja esimiestyön kehittämiseksi liiton toi­mistossa kirjoitettiin kaksi opasta, Opas LVI-asentajien työsuhteisiin ja LVI-asen­nuksen esimiestyö ja henkilöstöjohta­minen. Edellinen on perusteos asenta­jien ja teknisten eristäjien työsuhteisiin sovellettavista säännöksistä, jälkimmäi­sen näkökulma on johtamistaidollinen.

Tunnuslukutilastot tietämystä lisäämään

Suhdannekyselyissä yrityksiä pyydettiin arvioimaan liikevaihdon, kannattavuu­den ja hintatason kehitystä. Koska vas­taukset olivat vastaajan näppituntumal­ta esittämiä käsityksiä, niistä ei voinut vetää koko toimialaa koskevia johtopää­töksiä. Tämän takia 2010-luvun alkupuo­lelta lähtien ryhdyttiin ostamaan Balance Consultingilta (nykyään Alma Talent Tie­topalvelut) lämpö-, vesijohto- ja ilmas­tointiasennuksen tunnuslukutilastot ja -analyysit. Otos käsitti vuodesta riippu­en 650–1 000 yrityksen tiedot, joten sitä voi pitää hyvin kattavana. Aineisto muokattiin yrityskäyttöön sopivaan ”kansa­nomaiseen” muotoon ja se jaettiin jäse­nille suositusten kera.

Tarjous- ja toteutuneiden hintojen muutosta koskevan kysymyksen vas­tauksiin piti suhtautua hyvin kriittisesti; tavanomaisesti hintataso oli vastaaji­en mielestä kehno, ja se oli sekä laske­nut että arvio tulevasta kehityksestä oli alavireinen. Karrikoiden voi sanoa, että hintataso oli 20 vuodessa pudonnut 130 prosenttia.

Takaisin talotekniikan suhdanteisiin

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ja Sähkösuunnittelijat NSS olivat pitkään tehneet sähköistysalan suhdannekyse­lyjä. Syksyllä 2020 aloitettiin sähköistä talotekniikkaa edustavien järjestöjen ja LVI-TU:n yhteistyönä toteuttamaan talo­tekniikan suhdannekyselyjä. Mukaan tuli sähkön osalta tilanne suunnittelijoiden pöydillä, se kun ennustaa lähitulevaisuu­dessa urakoitsijoille laskentaan saapuvia tarjouspyyntöjä. Sähkön myötä vastaaja­potentiaali nousi lähes 2 000 yritykseen, mutta vastausaktiivisuus verrattuna pelk­kiin LVI-kyselyihin laski.

Kuva: Tiia Javanainen, Purotie Design