Työyhteenliittymää ei voi nimetä rakennustyömaan päätoteuttajaksi

Aluehallintovirasto on julkaissut kannanoton työyhteenliittymän soveltuvuudesta rakennustyömaan päätoteuttajaksi.

Aluehallintoviraston mukaan työyhteenliittymä ei voi toimia rakennustyön turvallisuudesta annetun asetuksen mukaisena päätoteuttajana. Työyhteenliittymä ei ole itsenäinen oikeushenkilö, vaikka sillä on oma y-tunnus ja oma kirjanpito. Päätoteuttajan on oltava oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, jotta se voi tosiasiallisesti vastata myös juridisesti päätoteuttajan tehtävistä ja vastuista.

Työyhteenliittymän osapuolten on syytä sopia keskenään siitä, kenet nimetään hankkeessa päätoteuttajaksi ja tuoda se ilmi rakennuttajalle, koska rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee nimetä yksi työyhteenliittymän osapuolista päätoteuttajaksi. Päätoteuttajalla on oltava tosiasialliset toimivaltuudet hoitaa päätoteuttajan tehtäviä.

Käytännössä nyt käynnissä olevilla työmailla, joissa rakennuttaja on nimennyt päätoteuttajaksi työyhteenliittymän, rakennuttajan on nimettävä päätoteuttaja uudestaan. Tämän johdosta työyhteenliittymän osapuolten tulisi sopia asiasta ja sen tosiasiallisista vaikutuksista työyhteenliittymän osapuolten keskinäisiin vastuisiin ja velvoitteisiin sekä käynnistää keskustelut rakennuttajan kanssa päätoteuttajan uudelleennimeämisestä.

Aluehallintoviraston mukaan työsuojelutarkastajat tulevat kiinnittämään asiaan huomioita normaaleilla tarkastuksilla ja jos esimerkiksi tapaturmatilanteessa ei ole nimetty sellaista tahoa päätoteuttajaksi, joka voi toimia oikeushenkilönä tai luonnollisena henkilönä, voi työ-suojeluviranomainen katsoa, että rakennuttaja toimii itse päätoteuttajana.

Työyhteenliittymä ei ole myöskään tilaajavastuulaissa tarkoitettu tilaaja. Työyhteenliittymän tilaajavastuuvelvoitteista vastaavat työyhteenliittymän osapuolena olevat yritykset yhteisvastuullisesti.