Valitut palat tekniikan kehittymisestä Osa 4: Ilmanvaihto

LVI-TU100 Valitut palat LVI-tekniikan kehittamisesta IV

Painovoimainen ilmanvaihto = vetää ovista ja ikkunoista

Ikiaikainen rakennusten ilmanvaihtomenetelmä on ollut painovoimainen tuuletus eli ilma liikkuu, jos sen lämpö­tila poikkeaa ulkolämpötilasta tai tuuli aiheuttaa paine-eroja rakennuksen ulko­vaippaan. Hatarat rakenteet, ovet ja ikku­nat ja tulisijojen käyttö mahdollistivat ilmanvaihdon. Kehitettiin myös katolle asennettavia erityisiä poistoilmakatok­sia, tuuliroottoreita ja kääntyviä poisto­piipun sadehattuja, jotka saivat aikaan alipaineen ja siten ilmanvaihdon – kun­han vain tuuli.

Tehostettua puhallusta ja kohdepoistoja

Pelkkä satunnainen raoista tuleva ilman­vaihto ei kaikkialle ole riittänyt. Metal­lien valmistamisessa tarvittiin tehokasta puhallusta, jotta sulatusliekin lämpötila nousisi riittävän korkeaksi. Palkeen kek­siminen mahdollisti 5 500 vuotta sitten pronssikauden, josta alkoikin metallur­gian ja kaikenlaisten metallituotteiden laaja kehittyminen.

Jo nuotiosta nähtiin, että kuuma savu­kaasu nousee ylös. Suuriin keittiöihin, kuten linnojen keittopaikoille, tarvittiin savun ja käryn kokoavia huuvia, joista haitalliset epäpuhtaudet saatiin ulos. Samankaltaista tarvetta oli metallipa­joissa ahjon päällä. Avotakatkin olivat eräänlaisia nuotiopaikkoja, joiden pääl­lä oli huuva, josta johti piippu ulos. Näis­tä alkeellisista poistohuuvista voi sanoa alkaneen pitkä tie hyvin monenlaisiin ja erikoistuneisiin kohdepoistoihin, puhal­luksiin, vetokaappeihin ja kone- ja työ­pistekotelointeihin. Myös ulospuhallet­tavan epäpuhtaan ilman käsittelyyn on viimeisen sadan vuoden aikana kehitetty kymmeniä erilaisia puhdistuslaitteistoja.

Kaivoksissa ei avattavia ikkunoita

Metallien ja hiilen kysyntää ei 1500-luvul­la enää pystytty hoitamaan avolouhok­silla, vaan oli mentävä maan alle. Aika pian havaittiin, että ilman mekaanista ilmanvaihtoa ei pärjätä. Malleja puhalti­melle saattoivat tarjota vesipyörät, joista kehitettiin keskipakoispuhaltimet. Puusta rakennettuja suorasiipisiä huonohyöty-suhteisia puhaltimia pyöritettiin lihasvoi­malla. Niistä on monia puupiirroskuvia 1600-luvulta. Näin kitkuteltiin eteenpäin 1700-luvulle. Englantilainen Newcomen kehitti silloin kaivosvesien pumppaami­seen alkeellisen höyrykoneen, jota Watt paranteli niin, että höyrykoneesta tuli vakiolaite kaivoksiin. Pian eli 1700-luvun lopulla keksittiin, että höyrykoneen avul­la voitaisiin pyörittää myös puhaltimia. Tästä avautuikin ankara kehitys, sillä kai­vokset kasvoivat ja ilmanvaihdon tarve oli pullonkaulana.

Börge Hagner: Valitut palat LVI-tekniikan kehittamisestaPakko parantaa energiataloutta

1850-luvulle tultaessa puhaltimien koko kasvoi ja tehtiin jo juoksupyörältään kuu­simetrisiä suorasiipisiä keskipakoispuhal­timia. Puhaltimien ja pumppujen energi­antarve oli suuri ja laitteet olivat kalliita. Tämä heilutti kaivosten kannattavuutta. Oli pakko kehittää koon lisäksi hyöty-suhdetta eli parempia puhallinmalleja. Suoria siipiä alettiin taivuttaa. Laivoista saatettiin keksiä, että ruuvilla voisi saada ilmankin liikkeelle, ja ruuvipuhaltimesta kehkeytyi sekavirtauspuhallin. Laivojen kattiloihin asennettiin koneellisia puhal­timia parantamaan vetoa. Saranoiduilla läpillä varustettuja lamellipuhaltimiakin tehtiin. Syntyi iso rumpupuhallin, josta myöhemmin tuli paljon pienempänä ver­siona vakiolaite huoneilmastointilaittei­siin. Potkuripuhallin saatiin aikaan yllät­tävän myöhään eli 1800-luvun lopulla. Sen käyttö levisi sähköistyksen mukana nopeasti kotitalouksiin ja toimipaikoille katto- ja pöytätuulettimeksi ja teollisuu­teen seinäpuhaltimeksi.

1800-luvun jälkeen puhaltimien omi­naisuuksia kuten paineen ja ilmavirran suh­detta, puhaltimien kytkentää sarjaan tai rinnan, tehon tarvetta, äänitasoa, liitäntätapoja kanavistoon ja säätötapoja on paranneltu aste asteelta. Lentokoneiden potkurit ja tuulitunnelit toivat kaivattua tarkempaa lisätietoa. Paine-eroon perus­tuvat mikromanometrit ja siipipyörä­anemometrit oli käytössä jo 1800-luvun puolella ilmavirran mittaamiseksi. Puhal­linlait saatiin tarkennettua ja voitiin laa­tia puhallinkohtaisia toimintakäyrästöjä.

Poistoilmaan imua lämmittämisellä

Mekaaniset puhaltimet tarvitsivat käyt­tövoimaa, jonka teollisuudessa, kaivok­sissa ja laivoissa antoi höyrykone. Höy­rykoneilla voitiin pyörittää valta-akselia ja siihen liitettyjä hihnakäyttöjä, tai kone voitiin kytkeä suoraan puhaltimen akselil­le. Edellytyksenä oli tietysti höyrykattilan ja höyryputkiston olemassaolo. Tällaiset kuitenkin puuttuivat useimmiten muun muassa konttoritaloista, kirkoista, sai­raaloista ym. julkisista rakennuksista. Tai ainakin höyryverkoston käyttö koettiin hankalaksi ja jopa vaaralliseksi. Niinpä Englannissa keksittiin tehostaa kesä- ja välikausien ilmanvaihtoa lämmittämällä poistoilmaa kaupunkikaasulla: poistoka­navat johdettiin yhteiseen poistopiip­puun, jossa oli avoliekki lämmittämässä ilmaa. Yhdysvalloissa käytettiin tarkoi­tukseen myös höyrypatteria. Toki kai­voksissakin oli käytetty avotulen pitä­mistä poistokuilussa, mutta se johti muutamissa tapauksissa täystuhoon metaanipäästön syttyessä hallitsemat­tomasti. Suomeen ehdittiin rakentaa muutama poistoilman lämmittämiseen perustuva ilmanvaihtolaitos.

Puhaltimet suuriruhtinaskuntaankin

Suomessa koneellisen ilmanvaihdon ensimmäisiä käyttäjiä oli teollisuus. Var­muudella tiedetään, että Tampereen Pellavatehdas käytti yleisilmanvaih­toon ikkuna-aukkoon asennettua pot­kuripuhallinta jo 1890-luvulla. Tultaessa 1900-luvulle ja sähköistyksen edetessä työstökoneitten nopeudet kasvoivat ja purun ja pölynpoistoa oli tehostettava. Suomessa Mercantile Oy aloitti puhal­timien ja purunerotinsyklonien valmis­tuksen 1920-luvulla. Paperitehtaatkin tarvitsivat tehokasta ilmanvaihtoa, paitsi konesalien kosteuden poistoon myös itse koneen kuivainosaan. Svenska Fläkt­fabriken perusti 1930-luvulla tytärfirman Suomeen nimenomaan paperikoneiden huuvien ja niiden ilmanvaihtolaitteiden valmistamiseksi ja asentamiseksi. Huu­van päälle vesikatolle tehtiin lämmön­talteenottoyksikkö, jossa levylämmön­siirtimen ja vesisuihkujen avulla otettiin lämpöä tuloilmaan ja tehdasvesiin.

Yleisilmanvaihtoa kiinteistöihin

Siviilipuolella kiinnostuttiin koneellisesta ilmanvaihdosta. Alettiin asentaa huippu-imureita tuuliroottoreiden sijaan. Hallien ja varastojen lämmittämiseen hankittiin seinälle asennettavia kiertoilmalämmit­timiä. Näissä saattoi olla ulkoilmanottoa varten käsin käytettävä sulkupelti, joten ne huolehtivat myös ilmanvaihdosta. 1930-luvulla alkoi Suomessa vähitel­len myös varsinaisten tuloilmakoneiden käyttö. Tosin esimerkiksi asuinkerros­talojen poistoilmanvaihdosta huolehti painovoima 1950-luvulle ja sen jälkeen vähitellen ns. yhteiskanavapuhaltimet pitkälle 1990-luvulle saakka. Ulkoilmaa saatiin ikkunaraoista, ulkoilmaventtiilis­tä tai ikkunaan integroiduista rakovent­tiileistä. Kaikki nämä tavat aiheuttivat paikallista vetoa ja ulkoilman suodatta­minenkin on uskon varassa painovoimai­sessa ilmanvaihdossa. Tuloilmaventtiilin asentaminen lämpöpatterin oheen on pienentänyt kylmävetoa.

 

Tutustu aiempiin osiin:
Osa 1: Lämmitys
Osa 2: Kantovedestä kraanaveteen
Osa 3: Muovin valtakausi alkoi
Osa 5: IV – Betonikammiokoneista valmiisiin paketteihin

Kuva Tiia Javanainen, Purotie Desing