Viimeiset kymmenen ja seuraavat sata vuotta: Osa 3 2020–2021

LVI-TU100: Viimeiset kymmenen ja seuraavat sata vuotta

2020: Rakentamisen tahti pysyi hyvänä koronasta huolimatta

Rakentamisen aktiviteetti säilyi ennakoi­tua korkeammalla tasolla. Edellisvuoden korkea aloitustaso, suuret elvytystoimet ja matala korkotaso tukivat etenkin asun­torakentamista. Työmaiden toiminta jat­kui koronapandemiasta huolimatta lähes normaalina, koronarajoitustoimet koh­distuivat korjausrakentamiseen uudis­rakentamista enemmän. Talotekniikan huoltotoimet pysähtyivät monessa kiin­teistössä lähes kokonaan.

Korona vaikutti myös työehtoneuvot­teluihin, jotka saatettiin loppuun etäyh­teyksin. Toimihenkilöyhteenliittymän (LVI-TU, Palvelualojen työnantajat PAL­TA ja Sähkötekniset työnantajat STTA) ja Ammattiliitto Pron välisissä neuvotte­luissa päästiin neuvottelutulokseen vas­ta vanhan sopimuksen jo umpeuduttua. Tästä huolimatta alalle ei kohdistunut työtaistelutoimenpiteitä tai niiden uhkia. Neuvottelut RT:n kaikkien sopimusalojen ja Rakennusliiton kanssa käytiin hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen umpeu­tumista ja neuvottelutulos saavutettiin vanhan sopimuksen voimassaollessa. Työehtosopimuksiin neuvoteltiin lisäpöy­täkirjat, joilla kevennettiin korona-aikana yt-menettelyä, lomauttamista ja lomau­tusilmoitusaikoja.

LVI-TU aloitti sähkö- ja teleurakoitsi­joita edustavan STUL:n kanssa yhteistyö­nä vuonna 2019 syntyneen Talotekniik­ka-asennuksen strategian toimeenpanon. Vuonna 2020 LVI-TU ja STUL valmisteli­vat Talotekniikkaliiton sääntömuutosta ja tekivät muita valmistelevia toimenpitei­tä vuonna 2021 toimintansa uudelleen aloittaneen Talotekniikkaliiton osalta.

Korona vaikutti liiton toimintaan tie­dottamismäärän lisääntymisenä. Jäsenet saivat nopealla aikataululla ajankohtaista tietoa muun muassa epidemian vaiku­tuksista työntekijöiden työsuhteiden sisältöön. Fyysisiä kokouksia ja tapahtu­mia ei voitu pitää, ja useimmat kokouk­set hoidettiin Teamsin välityksellä.

LVI-TU100: Viimeiset kymmenen ja seuraavat sata vuottaAlkuvuosi 2021

LVI-alalle tärkeän korjausrakentamisen merkitystä korostettiin viestinnällisin toimenpitein yhteistyössä Rakennus­teollisuus RT:n kanssa. RT:hen perus­tettiin kaikki toimialat kattava korjaus­rakentamisen työryhmä, jonka vetäjänä on LVI-TU:n toimitusjohtaja.

Talotekniikkaliitto järjestäytyi uudel­leen Talotekniikka-asennuksen strate­gian mukaisesti ja aloitti toimintansa. Liiton jäseninä ovat LVI-TU ja STUL, jot­ka jatkavat toimintaansa itsenäisinä lii­toina. Talotekniikkaliittoon keskitetään yhteinen elinkeinopoliittinen edunval­vonta molempien liittojen hoitaessa itsenäisesti oman sektorinsa edunval­vonnan. Työmarkkinatoiminnot LVI-TU järjestää edelleen osana RT:n liitoyh­teisöä.

Koulutuspolitikan epäkohtia, esimer­kiksi puutteita työelämälähtöisyydessä ja koulutuksen järjestäjien toiminnassa, on nostettu median kautta laaja-alai­seen julkiseen keskusteluun. Yhdessä muiden LVI-järjestöjen kanssa tehdyt alan vetovoimahankkeen toimenpiteet ovat onnistuneet hyvin.

Tutustu edellisiin osiin
Osa 1 2012–2015 
Osa 2 2016–2019

Juttusarjan viimeinen osa – Seuraavat sata vuotta – julkaistaan joulukuussa 2022.

Kuva: Tiia Javanainen, Purotie Design

Lähteet:
Hagner Börje: Kun isoisä Fläktiltä pajatuhottimen osti. Tampere 2016.
Heinonen Sirkka & Ratvio Rami(toim.): Asumisen tulevaisuutta ennakoimassa. VTT:n tutkimusraportti. Espoo 2007.
Juuti Petri S., Katko Tapio S. ja Rajala Riikka P.: Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–2017. Tampere 2017.
Paiho Satu ym.: Talotekniikan kehityslinjat. VTT tiedotteita 2379. Espoo 2007.
Pölönen Perttu: Tulevaisuuden identiteetit. Keuruu 2020.
Rouvinen Petri, Vartia Pentti, Ylä-Anttila Pekka: Seuraavat sata vuotta. Helsinki 2007.