Laatumalleihin sitoutuminen

Koulutuksen järjestäjät sitoutuvat noudattamaan laatuvaatimuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa työelämäyhteistyön toteutuminen. Laatuvaatimukset tarkennetaan koulutuksen järjestäjän vahvistamissa toimintaohjeissa ja määräyksissä. Nämä kriteerit perustuvat säädöksissä esitettyihin vaatimuksiin.

Sitoumuksen tekeminen

Koulutuksen järjestäjän edustaja tekee ja allekirjoittaa sitoumuksen. Sitoumus julkaistaan LVI-TU:n verkkosivuilla. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikki sitoumuksen noudattamista varten tarpeelliset ohjeistukset ja päätökset ovat tehty. Sitoumus tehdään lukuvuodeksi kerrallaan ja sen uusimisen yhteydessä toimitetaan vapaamuotoinen raportti sitoumuksen noudattamisesta edellisen lukuvuoden osalta.

Toiminnan arviointi

Pedagoginen yhteistyöryhmä voi tehdä kehitystyötä tukevia arviointikäyntejä verkostoon kuuluviin oppilaitoksiin. Arviointikäyntien tarkoituksena on varmistaa, että oppilaitoksessa noudatetaan niitä periaatteita työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä, joihin koulutuksen järjestäjä on sitoutunut. Arviointikäyntien aikana voidaan myös auttaa toiminnan suunnittelussa ja yhteistyön käynnissä pitämisessä.

Työelämäyhteistyö käytännössä

Koulutuksen järjestäjä sitoutuu nimeämään alakohtaisen koulutuksen ennakointiryhmän tai osallistumaan muiden koulutuksen järjestäjien kanssa organisoidun ennakointiryhmän toimintaan. Ryhmien jäsenet tulevat paikallisista alan yrityksistä ja niiden toimivalta riippuu koulutuksen järjestäjän harkinnasta. Oleellista on, että ryhmä tuottaa tietoa alan laadullisista ja määrällisistä osaamistarpeista sekä että sen mielipiteillä on vaikutusta alan koulutuksen aloituspaikkoja ja sisältöjä koskeviin päätöksiin.

Kirjalliset sopimukset

Opiskelijan työpaikalla tapahtuva oppiminen perustuu aina kirjallisesti laadittuun sopimukseen. Sopimuksen liitteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella yhdessä työpaikan edustajien kanssa laadittu suunnitelma niistä oppimistavoitteista, joita jakson aikana halutaan saavutettavan. Osana suunnitelmaa tulee kuvata myös näyttöjen ja muun osaamisen arvioinnin toteuttaminen kyseisellä työpaikalla.

Näytöt työpaikoilla

Tutkinnon osien arvosanojen määräämiseen liittyvä osaamisen arviointi järjestetään pääsääntöisesti työpaikoilla. Näyttöjä voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla muissa ympäristöissä. Tutkinnon osan arvosanasta vastaa opettaja. Opettaja voi päättää osaamisen arvioinnin järjestämisestä muussa ympäristössä ainoastaan koulutuksen järjestäjän vahvistamissa ja opettajalle annetun määräyksen mukaisissa tapauksissa, jotka on käsitelty ennakointiryhmässä yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Arvioinnin pätevyys

Näyttöjen arviointiin työpaikoilla osallistuu aina vähintään yksi työelämän edustaja. Koulutuksen järjestäjä järjestää arvioijille perehdytyksen tavoitesuhtaiseen ja kriteeriperusteiseen arviointiin. Työelämästä tuleville arvioijille ja työpaikkaohjaajille järjestetään koulutuksen järjestäjän ilmoittaman aikataulun mukaan säännöllisesti tehtäviin perehdyttävää koulutusta.

Opettajien osaamisen ylläpito

Opettajien osaamista arvioidaan säännöllisesti ja heidät ohjataan tarvittaessa täydennys- tai lisäkoulutukseen. Pääsääntönä on, että opettajat voivat osallistua tasavertaisesti toimialan markkinatilanteeseen, asennustekniikan kehittymiseen ja työehtosopimuksiin liittyviin koulutustilaisuuksiin.

Takaisin LVI-Työelämäkumppaniverkoston etusivulle.