Skip to Content

Rakennusteollisuus laatii vastuullisuusohjelman ohjaamaan vastuullisuustyötä toimialatasolla

Rakennusteollisuus RT on tehnyt olennaisuusanalyysin selvittääkseen toimialan vastuullisuuden kokonaiskuvan ja merkittävät vastuullisuusteemat sidosryhmien silmin. Työ jatkuu laatimalla vastuullisuusohjelma, jolla pyritään vähentämään rakentamisen haitallisia vaikutuksia ja luomaan uusia mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle.

  • Kun ottaa huomioon ilmastokriisin ja luontokadon vakavuuden sekä rakennusalan huomattavan vaikutuksen ympäristön, ihmisten ja talouden hyvinvointiin, meille on moraalinen välttämättömyys vähentää toimintamme aiheuttamia haittoja ja lisätä hyötyjä, johtaja Merja Vuoripuro Rakennusteollisuus RT:stä sanoo.

Rakennetulla ympäristöllä ja rakentamisella on yhteiskunnallisesti poikkeuksellisen suuri merkitys. Osuus työllisistä on 20 prosenttia, investoinneista 60 prosenttia sekä energian ja raaka-aineiden kulutuksesta ja päästöistä noin kolmannes.

Rakennusteollisuus RT toteuttaa tänä vuonna vastuullisuusohjelman, jossa asetetaan tavoitteet sekä määritetään toimenpiteet ja mittarit vastuullisen liiketoiminnan kehittämiselle. Lähtökohtana ovat rakennusalan merkittävät vastuullisuusteemat, jotka on tunnistettu olennaisuusanalyysin ja sidosryhmävuoropuhelun avulla.

Olennaisiksi vastuullisuusteemoiksi seuloutuivat ympäristövastuun osalta ilmastonmuutos, resurssien käyttö, elinkaarivastuullisuus ja uudistava rakentaminen. Sosiaalisessa vastuussa keskiöön nousivat osaaminen ja monimuotoisuus sekä asumisen ja elämisen viihtyvyys. Taloudellisen vastuun kannalta tärkeimpiä ovat kestävät arvoketjut ja yhteiskunnallinen vastuu.

  • Olemme jo aiemmin toteuttaneet vähähiilisyys- ja biodiversiteettitiekartat, jotka näyttävät toimialalle suuntaa kohti hiilineutraliteettia ja luontopositiivista siirtymää. Tänä keväänä päivitämme vähähiilisyyden tiekartan. Lisäksi olemme tehneet yli vuosikymmenen ajan systemaattista työtä muun muassa työturvallisuuden parantamiseksi ja harmaan talouden sekä työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi, Vuoripuro kertoo.
  • Nyt on tärkeää ottaa jatkotyömme painopisteiksi myös muut vastuullisuustekijät, joissa toimialan vaikutus ja mahdollisuudet ovat suurimmat ja joissa pystymme eniten kirimään.

Tarkastelun kohteena rakentamisen koko arvoketju

Syksyn 2023 aikana tehty olennaisuusanalyysi koostui eri työvaiheista: taustaselvityksestä, tulevaisuuden ilmiöiden kartoituksesta, jäsenyrityksille ja ulkoisille sidosryhmille kohdennetusta kattavasta verkkokyselystä sekä keskeisten sidosryhmien haastatteluista ja asiantuntijoiden työpajasta.

Olennaisuusanalyysissä hyödynnettiin kaksoisolennaisuusperiaatetta eli otettiin huomioon toimialan negatiiviset ja positiiviset vaikutukset kuhunkin vastuullisuusteemaan sekä teemoihin liittyvät taloudellisen riskit ja mahdollisuudet toimialalle.

  • Tarkastelemme rakentamisen koko arvoketjua alueidenkäytön suunnittelusta rakentamiseen ja aina uusiokäyttöön asti sekä näihin kytkeytyvää laajempaa arvoverkkoa. Yhteistyössä eri osapuolten kanssa voimme edistää rakentamisen koko ketjun vastuullisia toimintatapoja, vastaava juristi Ville Wartiovaara sanoo.
  • Vastuullisuuden haltuunotto koko arvoketjussa on yksi strategiamme painopisteistä. Oma roolimme on tukea ja kannustaa jäsenyrityksiämme niiden vastuullisuustyössä tuottamalla ja välittämällä tietoa, järjestämällä koulutusta, viitoittamalla suuntaa sekä vaikuttamalla sääntelyyn. Tuomme myös yhteen yrityksiä ja muita toimijoita vastuullisuuden kehittämiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n olennaisuusanalyysissä ja vastuullisuusohjelmassa kumppanina on Gaia Consulting. Vastuullisuusohjelmaa rahoittaa TT-säätiö.

Kuva, lähde ja lisätietoja: Rakennusteollisuus RT

Back to Top